Rakentajat

eGate Smart Building Inno­vation mahdollistaa raken­­nus­työmaan olo­suh­­teiden reaali­­aikaisen, langat­­toman ja erittäin luotettavan 24/7 valvonnan ja -raportoinnin. Lattia­­n betonivalun langat­­tomalla antu­roin­nilla (RH-T) voidaan enna­koida, suunni­­tella ja valvoa erittäin tarkasti ja luotettavasti sekä aiempaa sel­västi kustan­nus­tehok­­kaammin esimerkiksi lattian betonivalun pinnoi­­tukseen liit­ty­vät aika­­taulut ja -as­iat.

Lattiapinnoitteen alta pystytään toteuttamaan jatkuva ja langaton lämpötilan ja kosteuden etävalvonta. Ilmasta voidaan mitata lämpö­tilan (T), suhteel­­lisen kosteu­den (RH) ja hiili­­dioksi­di­­tasojen (CO2) ohel­la myös tervey­­delle vaaral­­liset partik­­kelit (PM 0,4–13) sekä työ­maan ilmas­sa olevat suu­remmat partik­­kelit (PM 0,8–40). Tarjo­amme myös reaali­­aikaisen TVOC-antu­roinnin sekä paine-eron mittaamisen työmaille kautta koko Suomen.

eGate-palvelussa käytetyt komponentit ja teknologiat ovat mittaustarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan ehdotonta huippuluokkaa.

Palvelun avulla työmaan olosuh­teita voidaan valvoa ja niihin liittyvä data saadaan talteen. Mittaustuloksista saadaan muodostettua monipuoliset raportit esimerkiksi työmaakokoukseen tarkasteltavaksi tai rakennuttajalle/sidosryhmille toimitettavaksi ja hankkeen dokumenttien yhteyteen tallennettavaksi.