Rakennuttajat

Rakennuttaja voi edellyttää rakentajalta reaaliaikaisen ja kattavan olosuhdevalvonnan käyttämistä rakennustyömaan aikana olosuhteiden seuraamiseksi, varmistamiseksi sekä raportoimiseksi. eGate palvelua käyttävät osapuolet saavat käyttöönsä kattavat raportit työmaan olosuhteiden kehittymisestä halutulta ajanjaksolta suoraan järjestelmästä. Mittausraportteja voidaan helposti luoda ja tarkastella halutuilta mittauspisteiltä ja ajanjaksolta. Työmaan olosuhteiden jatkuva, reaaliaikainen ja langaton monitorointi takaa rakentamisen paremman laadun sekä tilannetiedon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden kaikissa tilanteissa. Erilaiset laatuun liittyvät vastuukysymykset on helpompi ratkaista kun mittausdata säilytetään projektin aikana ja sen valmistuttua.

Lattian betonivalun langat­­tomalla antu­roin­nilla (RH-T) voidaan enna­koida, suunni­­tella ja valvoa erittäin tarkasti ja luotettavasti sekä aiempaa sel­västi kustan­nus­tehok­­kaammin esimerkiksi lattian betonivalun pinnoi­­tukseen liit­ty­vät aika­­taulut ja -as­iat ja varmistua siitä, että betonivalu on ollut pinnoituskelpoinen sen pinnoitushetkellä. Raporttiominaisuuden ansiosta voidaan palata mihin tahansa hetkeen työmaalla mittauspisteittäin tarvittaessa varmistamaan sen hetkinen olosuhde rakenteessa/ilmassa.

Lattiapinnoitteen alta pystytään toteuttamaan jatkuva ja langaton lämpötilan ja kosteuden etävalvonta. Ilmasta voidaan mitata lämpö­tilan (T), suhteel­­lisen kosteu­den (RH) ja hiili­­dioksi­di­­tasojen (CO2) ohel­la myös tervey­­delle vaaral­­liset partik­­kelit (PM 0,4–13) sekä työ­maan ilmas­sa olevat suu­remmat partik­­kelit (PM 0,8–40). Tarjo­amme myös reaali­­aikaisen TVOC-antu­roinnin sekä paine-eron mittaamisen työmaille kautta koko Suomen.

eGate-palvelussa käytetyt komponentit ja teknologiat ovat mittaustarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan ehdotonta huippuluokkaa.