Vuosi sitten voimaan tullut asetus kvartsipölyn tiukentuneista raja-arvoista sysäsi rakennuspölymäärien mittauksen uudelle uralle. Pölynhallinta on osa rakennustyömaan olosuhdehallinnan kokonaisuutta ja työturvallisuutta, jotka pitää ottaa jo suunnittelussa huomioon. IoT-pohjainen eGate-olosuhdemittaus antaa työkalut rakennuspölyn reaaliaikaiseen seurantaan ja valvontaan.

Asetukset ohjaavat rakentamisen turvallisuutta ja esimerkiksi asbestin terveyshaitat on tunnettu jo pitkään. Vuoden 2020 alussa voimaan tullut asetus (VNa 1267/2019) tiukensi monien terveydelle vaarallisten pölyjen raja-arvoja. Yksi keskeisimmistä on syöpää aiheuttava kvartsipöly, jolle arvioidaan altistuvan vuosittain noin 40 000 työntekijää Suomessa. Altistuminen on yleistä juuri rakennustyömaalla, koska kvartsipölyä on niin betonipölyssä, kiviaines- ja hiekkapölyssä kuin laasteissakin. Kvartsipöly on hienojakoista niin sanottua alveolijakoista pölyä, joka kulkeutuu hengittäessä syvälle keuhkoihin.

Työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen ja terveysriskien tiedostaminen on rakennuttajan, päätoteuttajan ja työnantajan vastuulla. Jotta raja-arvoja voidaan noudattaa, tulee pölymääriä seurata. Helpoimmin seurantaa voi tehdä olosuhdehallinnan mittausjärjestelmien avulla, jotka antavat reaaliajassa tietoa vallitsevasta tilanteesta. Tuloksia voidaan näin verrata annettuihin raja-arvoihin ja HTP-arvoihin. Kvartsipölyn sitova raja-arvo kahdeksan tunnin ajalta on 0,1 mg/m3 ja HTP-arvo 0,05 mg/m3.

Pölyntorjuntaan on tarjolla palvelu- ja tuotekokonaisuuksia, joiden tärkeimpiä elementtejä ovat pöly- ja partikkelimäärien mittaukset sekä toimenpiteet, kuten osastoinnit, ali- ja ylipaineistukset sekä kohdepoisto- ja keskuspölynimurijärjestelmäratkaisut.

Muun muassa rakennusliike Fira ja suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowitse olivat perustamassa uutta pölytyöryhmää alkuvuodesta. Rakennuskonevuokraamo Cramo on mukana laitetarjoajana. Työryhmän vetäjä, Sitowisen valvoja Jani Boström kertoo, että tavoitteena on luoda toimintamalli terveydelle vaarallisten pölyjen ja olosuhteiden mittaukseen ja hallintaan, jotta arvot voidaan todentaa asetuksen mukaisiksi.

Pölyntorjunnan saa hallintaan

Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen toteaa, että uusi asetus on vaatinut terävöittämään suhtautumista pölyntorjuntaan. Firassa pölymääriä on seurattu aktiivisesti jo pitkään esimerkiksi TR-mittausten avulla.

Jari Pulkkisen ja Cramon olosuhdehallinnan asiantuntija Mika Aallon mukaan pölyntorjuntaan on työmailla tartuttu vaihtelevasti. Pulkkinen on huomannut, että tilanne on varsinkin pääkaupunkiseudulla hämmentynyt ja epävarma, koska valvontakäyntejä ei ole muun muassa koronatilanteen takia tehty työmaille. Muualla Suomessa tarkastuksia on ollut ja tutkintaprosesseja on käynnistetty.

Sitowisen Jani Boström kokee, että alan ammattilaisten asenteet eroavat merkittävästi toisistaan. Osa toimijoista on hallinnut pölyntorjuntaa jo ennen asetusta, ja toiset eivät taas välitä koko asiasta. Hän korostaa, että pölynhallinta koskee koko alaa ja kaikkia osapuolia. Mika Aalto arvioi pölyntorjunnan jalkautuvan työmaille vähitellen. Aikoinaan esimerkiksi kosteudenhallinnan Kuivaketju10-malli otettiin käyttöön parissa vuodessa. Cramolla eGate-mittausjärjestelmien kysyntä on kasvanut koko ajan.

eGate mukana kehitystyössä

– Sitowisen rooli kokonaisuudessa on tarjota asiantuntijaneuvontaa muun muassa asiakirjojen laadinnassa. Ohjeistuksessa tulee ottaa huomioon lähtötilanne oikeiden ratkaisujen löytämiseksi, ja esimerkiksi eGate-mittausjärjestelmän reaaliaikaisuus parantaa seurannan mahdollisuuksia. Kehitystyötä tarvitaan edelleen, ja onkin hyvä, että alan toimijoilla on suora yhteys laite- ja ohjelmistokehittäjiin, Jani Boström miettii.

eGate Smart Building Innovationin toimitusjohtaja Jarkko Haukijärvi kertoo, että eGate-palvelua kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa. Näin mittauslaitteet ja -järjestelmät saadaan tarpeen mukaisiksi, ja kohteiden lakisääteiset mittaukset ja raportoinnit on helppo toteuttaa. Dokumentaation avulla voi myös jälkikäteen todentaa, että rakentamisen aikaiset olosuhteet ovat olleet määräysten mukaisia.

– IoT-pohjainen eGate-mittaus ja seuranta voidaan toteuttaa etänä reaaliajassa 24/7. Mittalaitteet on helppo asentaa työmaalle ja niitä voi siirrellä työvaiheiden edistyessä. eGate-mittauksen luvut näkyvät tietokoneen näytön lisäksi myös älypuhelimissa ja tableteissa. Tieto siirtyy langattomasti, ja lukemia voi seurata infonäytöiltä esimerkiksi työmaakokouksissa, Jarkko Haukijärvi kertoo.

Fira tarttui toimeen etunojassa

Firan Jari Pulkkinen toteaa, että heillä päätettiin jo vuosi sitten, että asiat hoidetaan heti kuntoon.

– Emme aloittaneet kuitenkaan nollasta. Meillä oli olemassa toimintamalli, jossa pölymääriä seurataan systemaattisesti. Uusi asetus kannusti kehittämään toimintaa, ja olemmekin teettäneet AMK-lopputyön, jossa seurasimme pölymääriä kaikissa neljässä liiketoiminta-alueemme kohteissa. Pilotoinnin yhtenä päämääränä oli selvittää, miten reaaliaikainen mittaus tukee seurantaa.

Pilotoinnissa pölymääriä mitattiin Cramon asentaman eGate-olosuhdemittausjärjestelmän avulla.

– Oli yllättävää huomata, että alitimme raja-arvot ja altistumisajat nykyisillä toimenpiteillä. Parantamisen varaa kuitenkin on ja olemassa olevia toimenpiteitä tulee kehittää. Pitää kiinnittää huomio koko ketjuun eli turvallisuusasiakirjoihin ja riskien arviointiin, jotta tunnistamme ne työvaiheet, joissa poikkeamia voi tapahtua. Pölyntorjuntasuunnitelman rooli on keskeinen, koska siinä kuvataan, miten työvaiheet tulee toteuttaa, miten tuloksia seurataan ja tulkitaan sekä se, miten tilannetta valvotaan ja toimintaa johdetaan, Jari Pulkkinen miettii.

Jo toteutettujen mittausten lisäksi Cramo asentaa eGate-järjestelmän Firan uusiin pilottikohteisiin. Cramon asennuspäällikkö Henri Tavaststjerna kertoo, että tarkoituksena on jatkossa seurata, millaisia tuloksia saadaan eri työvaiheista ja materiaalien käsittelystä esimerkiksi seinien hionnassa. eGate laskee suoraan kahdeksantuntisen päiväarvion keskiarvon.

– eGate-järjestelmän reaaliaikainen mittaus helpottaa työmaan olosuhteiden raportointia. Se myös nopeuttaa poikkeamiin reagointia. eGate sopii hyvin esimerkiksi niihin prosesseihin, joissa tarvitaan siirreltävää mittauskalustoa, Jari Pulkkinen toteaa.

Pölyntorjunta alkaa suunnittelusta

Pölynhallinta osana laajempaa olosuhdehallintaa on jo osa arkipäivää monilla työmailla. Cramon Mika Aalto kertoo onnistuneesta projektista Kuopiossa Länsi-Puijon koulun laajennustyömaalla, jossa lähtökohtana oli kiinnittää erityistä huomiota työvaiheiden turvallisuuteen ja ennaltaehkäistä työmaapölyn syntyminen. Cramo laati työmaalle kosteus- ja pölynhallintasuunnitelman.

Kokonaisuuteen kuului työmaan yleisilmanpuhdistus, osastointi ja tilojen alipaineistus, kohdepoistot eri työvaiheissa ja päivittäinen rakennussiivous. Suunnitelman mukaisesti tietyt työvaiheet tehtiin omissa tiloissaan ja tavarat säilytettiin pölyltä suojassa. Tilannetta seurattiin reaaliajassa eGate-mittausten avulla.

–  Länsi-Puijon koulun työmaa osoittaa, kuinka tärkeää hyvä suunnittelu on. Näin voidaan jo ennakkoon miettiä työvaiheet, tarvittava olosuhdehallinnan kalusto ja merkitä mittauspaikat valmiiksi piirustuksiin, Mika Aalto tähdentää.

Muut artikkelit