Laadukas ja vastuullinen rakentaminen vaatii määräystenmukaista olosuhteiden hallintaa ja seurantaa. IoT-pohjainen eGate-olosuhdevalvontajärjestelmä mahdollistaa tärkeimpien asioiden eli lämpötilan, kosteuden, betonin kuivumisen ja pölyn sekä paine-erojen mittaamisen sekä tulosten analysoinnin ja raportoinnin helposti ja luotettavasti. Seuranta tehostaa työmaan toimintaa ja tuo kustannussäästöjä.

Rakentamiseen liittyy monia riskikohtia, joita valvotaan lakien ja asetusten avulla. Viranomaisvalvonta pyrkii ehkäisemään rakennusvirheitä ja tukemaan käytäntöjä, joilla edistetään hyvää rakennustapaa.

— Yksi tärkeimmistä rakentamisen riskitekijöistä on betonirakenteiden kosteudenhallinta. Rakentaja sitoutuukin jo rakennuslupavaiheessa huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista. Muita vastuullisen, terveellisen ja turvallisen rakentamisen peruspilareita ovat lämpötilan, hiilidioksidipitoisuuksien, partikkelien, haihtuvien yhdisteiden sekä paine-erojen mittaus ja seuranta, tähdentää H&H Rakennuslogistiikan ja eGate Smart Building Innovationin toimitusjohtaja Jarkko Haukijärvi.

Keskeisimpien parametrien mittaukseen sopivat eGate Smart Building Innovation -ratkaisut, jotka mahdollistavat olosuhteiden langattoman, läpinäkyvän ja reaaliaikaisen mittaamisen rakenteista ja ilmasta niin rakennustyömaalla kuin rakennuksen koko elinkaarenkin aikana. eGate sopii myös teollisuuden tuotantotilojen reaaliaikaisen olosuhdevalvonnan.

IoT-pohjaisen SaaS-palvelun avulla eGate-tarkkuusmittaus ja seuranta voidaan toteuttaa etänä reaaliajassa 24/7. Järjestelmän mittalaitteet on helppo asentaa työmaalle, ja ne toimivat vaativissakin olosuhteissa luotettavasti. Kerätty data on mahdollista liittää osaksi käyttäjän omia seuranta- ja analysointijärjestelmiä.

Lisää rakentamisen vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

eGate-järjestelmä on ollut parin vuotta mukana Cramon olosuhdepalvelujen valikoimassa. Cramon olosuhdehallinnan asiantuntija projektipäällikkö Mika Aalto kertoo, että järjestelmästä on saatu hyvää palautetta asiakkailta. Cramolla eGate-mittauksilla voidaan vastata esimerkiksi Terve Talo- ja Kuivaketju10 – toimintamallin vaatimuksiin.

— Olosuhteiden seurantaa varten on olemassa monia menetelmiä, mutta omien testaustemme perusteella olemme päätyneet eGate-järjestelmään sen luottavuuden ja hyvän mittaustarkkuuden takia. Monipuoliset raportointimahdollisuudet ja datan analysointi parantavat osaltaan rakentamisen luotettavuutta ja tekevät prosesseja läpinäkyviksi. Tämä vastaavasti vahvistaa mahdollisuuksia lisätä rakentamisen laatua ja turvallisuutta, kertoo Aalto.

Betonin kuivumisen seuranta ja pinnoittamisen ajoitus

eGate-olosuhdevalvontajärjestelmän mittauslaitteilla voidaan mitata esimerkiksi betonivalun kuivumista betonivalun sisältä lämpötila- ja kosteuslähettimen avulla. Valikoimassa on myös betonivalun sisälle jätettävä mittalaite, joka on kehitetty olosuhteiden pitkäaikaiseen eli vähintään 5 vuotta kestävään mittaamiseen.

Pinnoituskelpoisuuden oikea-aikaisuus on yksi tärkeimmistä työmaalla seurattavista kohteista. eGate-olosuhdevalvontajärjestelmään on kehitetty tähän oma mittalaitteensa, jonka elektrolyyttisessä kosteusanturissa on sisäinen, digitaalinen linearisointielektroniikka ja kalibrointimuisti. Reaaliaikaisen mittaustulosten perusteella työmaalla voidaan aikatauluttaa työvaiheita ennakoiden.

— Betonilattian pinnoitus pitää ajoittaa oikein, koska lattiamateriaalit ja liimat kestävät huonosti kosteutta. Jos pinnoitus tehdään liian aikaisin, voi kosteus aiheuttaa ongelmia materiaalien lujuuteen. Rakenteisiin jäänyt kosteus voi aiheuttaa myös sisäilmaongelmia, niin kuin valitettavasti monissa kohteissa on jälkeenpäin huomattu. Hyvä aikataulutus ja jatkuva olosuhdeseuranta tehostavat rakentamista, koska vastaavasti ei lämmitetä ja kuivateta turhan pitkään. Tämä säästää aikaa ja energiaa, toteaa Aalto.

eGate-mittauksia voi seurata etänä, joten työmaalla ei tarvitse käydä tekemässä väliaikamittauksia tai tarkistamassa tilannetta. Aallon mukaan seurannan tulokset ovat olleet tarkkoja, ja lakisääteiset mittaukset ja raportoinnit on voitu ajoittaa järjestelmän antaman tiedon mukaan. Dokumentaation avulla voi tarvittaessa jälkikäteen todentaa, että rakentamisen aikaiset olosuhteet ovat olleet kosteudenhallinta-asiakirjoissa määritettyjen tavoitteiden mukaisia.

— Mittauslaitteet voi myös jättää rakenteisiin. Kun seurantaa jatketaan rakennuksen koko elinkaaren ajan, turvataan kiinteistön käyttäjille terveellinen työskentely- ja asuinympäristö, toteaa Aalto.

Työmaan kylmyys ja kosteus hallintaan

Vastuullisen rakentamisen olosuhdehallinnan tavoitteena on saada kosteus kuriin jo rakentamisen alkuvaiheessa. eGate-valikoimassa on tarkkuusmittauslaite niin rakennustyömaan kuin käytössä olevan rakennuksen lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen.

— Vaihtelevat sääolosuhteet tuovat lisähaasteita rakentamiseen. Kylmyys ja kosteus hidastavat ja vaikeuttavat töiden etenemistä ja voivat pahimmillaan aiheuttaa merkittäviäkin taloudellisia vahinkoja tai terveyshaittoja. Olosuhdeseurannalla ja väliaikaisella lämmityksellä saavutetaan tasalaatuiset työskentelyolosuhteet, jolloin myös aikatauluista on helpompi pitää kiinni. Rakentamisen aikaiset vakaat olosuhteet myös vähentävät jälkikorjausten tarvetta, tiivistää Aalto.

Pölynhallinta lisää turvallisuutta ja vähentää vaaroja

Rakennustyömaalla syntyy pölyä monissa työvaiheissa, mutta tehokkaalla pölyntorjunnalla haittoja voi minimoida. Aalto toteaa, että torjunnassa on oleellista hyvä suunnittelu, jossa vaaroja voidaan tunnistaa ja arvioida ennakkoon pölyyn liittyvät riskit.

Carmon keskeisimpiä pölyntorjunnan menetelmiä ovat osastointi, alipaineistus, ylipaineistus, kiertoilma ja ilmanpuhdistus sekä kohdepoisto. Näin varmistetaan, ettei pöly leviä esimerkiksi työmaan osastointien ulkopuolelle. eGate-laitteiston tarkkuusmittaus soveltuu sekä rakennustyömaan että käytössä olevan rakennuksen pöly- ja partikkelimäärien reaaliaikaiseen mittaamiseen ja valvontaan.

— Terveysvaikutusten lisäksi pölyä tulee mitata turvallisuuden takia, koska siitä aiheutuu palo- ja räjähdysvaara. Pölynhallinta parantaa myös työskentelyolosuhteita. Kun pölyä on vähemmän ja työmaan ilma puhtaampaa, jaksaa kohteessa työskennellä paremmin. Suunniteltu ja tarpeenmukainen pölyntorjunta vähentävät myös siivouskustannuksia, kertoo Aalto.

Suunnitelmallinen ja tarpeenmukainen puhtaanapito

H&H Rakennuslogistiikan palveluihin kuuluu olosuhdedatan ohjaama työmaan puhtaudenhallinta ja siivouksen suunnittelu, resursointi sekä toteutus. Esimerkiksi uuden kvartsipölyasetuksen raja-arvot ohjaavat toteuttamaan työmaan siivouksen reaaliaikaisen pölymäärän mukaan.

— Siivouksen tavoitteena on pitää työmaan pölymäärät raja-arvojen sisällä. Tämä onnistuu mittauksen ja suunnitellun siivouksen avulla, jolloin lopputuloksena on terveellisempi ja turvallisempi työympäristö. eGate-järjestelmän datasta saatu olosuhdetieto auttaa kohdentamaan siivouksen tarpeen ja työmaan edistymisen mukaisesti. Hyvä resussointi tuo myös kustannustehokkuutta, toteaa Haukijärvi.

Muut artikkelit